PROTECTIA DATELOR

DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE ȘI TEMEIUL PRELUCRĂRII

Furnizarea de energie electrică și gaze naturale sau a altor servicii ori produse ale NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L.

În cele mai multe cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă putea să vă furnizăm energie electrică/gaze naturale, pentru care este necesar să încheiem un contract cu dumneavoastră.

Datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm includ: nume și prenume; date din actul de identitate; adresa de domiciliu; adresa de corespondență; adresa locului de consum; cod client; numărul și data încheierii contractului dintre noi și dumneavoastră (privind furnizarea energiei electrice/gazelor naturale); numărul de telefon (fix și mobil); adresa de email; numărul locului de consum; date din acte de proprietate; date din documente privind vechimea în muncă, pentru persoanele care benefiază de anumite drepturi conform legilor/hotărărilor de guvern; date privind conturile bancare; semnătura dumneavoastră; date privind consumul de energie electrică/gaze naturale (efectiv și prognozat); codul locului de consum, numărul și seria facturii; data emiterii, data scadenței facturii și perioada de facturare; număr intern factură, simbol intern și cod de bare factură; produse și servicii facturate; cantitate de produse și servicii facturate; consum mediu zilnic; periodicitate citire index; tip contor, nivel tensiune, serie contor; constantă contor; cantitate consum; situația soldului, total factură, sold curent; alte date incluse în factura de energie electrică/gaze naturale pe care o emitem către dumneavoastră; nume utilizator în contul MyAccount.

Prelucrăm datele dumneavoastră de mai sus pentru că este necesar în vederea încheierii și, ulterior, a executării contractului (de furnizare a energiei electrice/ de furnizare a gazelor naturale) dintre noi și dumneavoastră.

Rezolvarea solicitărilor și plângerilor dumneavoastră

Dacă ne trimiteți solicitări sau plângeri, vom prelucra datele dumneavoastră pentru a le putea soluționa. În aceste cazuri, datele prelucrate pot include: nume, prenume; CNP; adresă domiciliu; adresă loc de consum; date din actul de identitate; cod loc de consum; adresă de email; număr de telefon fix; număr de telefon mobil; numărul și data încheierii contractului dintre noi și dumneavoastră; conținutul solicitării/plângerii dumneavoastră.

Temeiul prelucrării este, în acest caz, consimțământul dumneavoastră sau, după caz, necesitatea încheierii sau a executării contractului dintre noi și dumneavoastră.

Transmiterea de oferte la cererea dumneavoastră

În situația în care ne solicitați oferte cu privire la produsele ori serviciile noastre, este necesar să vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru a putea răspunde cererii dumneavoastră.

Aceste date includ: nume și prenume, date din actul de identitate; adresă de corespondență; adresă de email; număr de telefon; adresă loc consum; cod loc consum (dacă este cazul); consum estimat; istoric consum, informații din facturile anterioare.

În acest caz, vom prelucra datele în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră (la cererea dumneavoastră), în situația în care oferta noastră a fost acceptată de dumneavoastră.

Transmiterea de oferte din inițiativa noastră, ca urmare a acordului dumneavoastră

În situația în care ați fost de acord să vă trimitem comunicări (SMS-uri, email-uri, trimiteri poștale, fax) privind produsele, serviciile și promoțiile companiilor din grupul Next Energy Partners, vă vom prelucra anumite date pentru a putea să vă transmitem astfel de informații. Date pe care le vom prelucra includ: nume, prenume; număr de telefon; adresă de email, adresă de domiciliu, adresă loc consum, consum actual, istoric de consum, sold la zi.

Temeiul prelucrării este, în acest caz, consimțământul dumneavoastră.

Transmiterea de informații către autorități publice, potrivit legii

În unele cazuri legislația ne impune să comunicăm date privind clienții noștri către anumite autorități (de exemplu, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, alte instituții abilitate ale statului), de a stoca datele clienților un anumit interval de timp ori de a prelucra datele clienților altfel.

În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.

Realizarea unor operațiuni corporative

În cadrul unor operațiuni de vânzare a părților sociale, restructurare și a altor activități similare, putem prelucra datele dumneavoastră prin divulgarea către anumiți consultanți, activități de audit, potențiali cumpărători, autorități publice sau alte persoane.

Temeiul prelucrării va fi fie interesul nostru legitim, fie îndeplinirea unor obligații legale.

Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane

Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau a intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute sau negocieri.

În această situație, vom prelucra datele tale cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

DIVULGAREA DATELOR

După cum am indicat mai sus, există cazuri în care este posibil să divulgăm date privitoare la dumneavoastră către alte persoane fizice sau companii. Pe lângă situațiile de mai sus, putem divulga datele dumneavoastră către companii care au calitatea de distribuitori de energie electrică sau gaze naturale, în funcție de regiunea în care se află locul dumneavoastră de consum. Este necesar să divulgăm datele dumneavoastră către aceste companii pentru a vă putea furniza energie electrică/gaze naturale, așadar, pentru încheierea/executarea contractului dintre noi și dumneavoastră. De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră către alte companii din grupul Next Energy Partners S.R.L. sau din afara acestuia pentru motive legitime de activitatea noastră, pentru a putea încheia ori executa un contract cu dumneavoastră sau pentru că legea ne impune. De exemplu, acești destinatari pot fi persoane fizice ori companii care sunt persoane împuternicite pentru noi, cărora le putem divulga datele dumneavoastră (în condiții de securitate) pentru realizarea intereselor noastre legitime.

STOCAREA DATELOR

Vom păstra datele dumneavoastră potrivit politicii noastre de stocare a datelor cu caracter personal, perioada stocării fiind diferită în funcție de scopul pentru care le folosim și de categoria de date. Politica noastră are la bază prevederile legale (inclusiv legislația protecției datelor cu caracter personal). Există, de asemenea, situații în care legislația din alte domenii (cum ar fi normele de contabilitate sau arhivare) ne impune să stocăm datele dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp. Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită într-o lege, vom avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin sau în alte scopuri legitime, este posibil să transmitem datele dumneavoastră la terți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii, din România sau din Uniunea Europenă/Spațiuli Economic European, asigurându-ne permanent că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

CARE SUNT DREPTURILE ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Care sunt drepturile dumneavoastră

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul să accesați datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau copii ale acestora. De asemenea, aveți dreptul să obţineți de la noi informaţii privind natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt exacte.

Dreptul la ştergerea datelor. Aveţi dreptul să obțineți ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul să transmiteți/transferați către un alt operator datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu acordul dumneavoastră, aveţi dreptul să vă retrageți consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Cum vă puteți exercita drepturile
Pentru a vă exercita drepturile și, în situațiile în care vă prelucrăm datele cu consimțământul dumneavoastră, pentru a vă retrage acordul, sau în măsura în care aveți nevoie de informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să le adresați în scris la sediul din București, Str. Vasile LASCAR Nr. 30, Et. 2, Ap. 2, Sector 2, cod poștal 020502, sau la adresa de poștă electronică: [email protected]

CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAŢI DATELE

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră la care facem referire în acest document. Aveți libertatea de a decide ce date alegeți să ne transmiteți. Totuși, dacă nu ne oferiți datele pe care le-am solicitat, atunci nu va fi posibil pentru noi să încheiem contractul cu dumneavoastră sau să îl executăm (nu vom putea să vă furnizăm energie electrică), să vă răspundem la solicitări, cereri sau întrebări ori să vă trimitem comunicări privind serviciile, produsele ori promoțiile noastre.

INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Nu luăm decizii care produc efecte juridice în privința dumneavoastră sau care vă afectează semnificativ și care să aibă la bază prelucrarea automată a datelor dumneavoastră sau crearea unui profil al dumneavoastră.

PRELUCRAREA DATELOR REFERITOARE LA ALTE PERSOANE DECÂT DUMNEAVOASTRĂ
Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, prenumele părinților, date privind alți membri de familie ai dumneavoastră), vă recomandăm să îi informați despre aceasta și să îi îndrumați către pagina de internet http://www.nextenergy.ro/protectiadatelor/.
CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ INFORMARE
Acest document se referă la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L.. Această notă nu este aplicabilă cu privire la servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice. Pentru informații cu privire la modul în care alte companii prelucrează datele dumneavoastră, vă rugăm să consultați nota de informare/ politica privind protecția datelor ale acelor companii.
Nu acceptăm nicio răspundere în nicio situație pentru modul în care alte persoane prelucrează datele dumneavoastră, inclusiv atunci când am făcut referire la produsele sau serviciile acelor persoane în comunicările cu dumneavoastră, pe website-ul nostru sau altfel.
MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE
Această notă este aplicabilă începând cu 25 mai 2018 și se aplică inclusiv prelucrărilor de date pe care suntem în curs să le realizăm la acea dată. Având în vedere evoluția constantă a activității noastre, pe măsură ce ne dezvoltăm, este posibil ca prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi și, prin urmare, conținutul acestui document să sufere modificări. Cu 15 zile înainte de intrarea în vigoare a unei noi versiuni a acestei note, vă vom informa în avans despre aceasta și vom actualiza acest document pe pagina noastră de internet unde veți putea găsi toate versiunile anterioare ale acestei note, alături de versiunea în vigoare la acel moment. Nota de informare este disponibilă și în punctele de relații cu clienții.
CE SEMNIFICĂ TERMENII UTILIZATI

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume,  număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane.Operator: persoana fizică sau juridică care decide scopul și mijloacele prelucrării. În raporturile dintre NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. și dumneavoastră, noi suntem operatorul datelor, iar dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată.

Persoană împuternicită: O persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. Dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal.

Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.